Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, στο πλαίσιο των σχετικών  κατευθύνσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα, που αφορούν στην ανάπτυξη  συνεργειών μεταξύ του αμυντικού και του μη αμυντικού βιομηχανικού, ερευνητικού και τεχνολογικού τομέα, που οδηγούν στην εφαρμογή στοχευμένων δράσεων, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, η τελική αξιολόγηση του ερευνητικού προγράμματος ACRITAS, που αφορούσε στην περαιτέρω ανάπτυξη δυνατοτήτων θαλάσσιας εποπτείας, με αξιοποίηση συστημάτων σύνθεσης δεδομένων από διαφορετικούς αισθητήρες στη Γη και δορυφορικούς (radar, οπτικούς, υπέρυθρους, AIS).

Στην υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου από Ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω ΓΓΕΤ προγράμματος, το ΥΠΕΘΑ είχε ρόλο αναδόχου και αντίστοιχες  συμβατικές υποχρεώσεις για «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή», για την υλοποίηση των Συνεργατικών Έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Si-Cluster, της Μονάδας Corallia, του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και το πρόγραμμα ACRITAS.

Η σχετική αξιολόγηση που διοργανώθηκε με ευθύνη του Υπεύθυνου Έργου  του ΥΠΕΘΑ και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ),  έγινε από εμπειρογνώμονες των τριών Κλάδων των ΕΔ σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του ΥΠΕΘΑ και την παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΘΑ,  Γιάννης Ταφύλλης, ο οποίος σχολίασε θετικά τα σχετικά αποτελέσματα.

Η ολοκλήρωση αυτής της συνεργασίας με το Si-Cluster, μέσω της πρόβλεψης συγκεκριμένων θεσμικών διαδικασιών πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο από τις συνεργαζόμενες εταιρείες στην υπόψη δοκιμή, δηλαδή  της SPACE HELLAS και της ISI.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΘΑ η τελική αξιολόγηση του ερευνητικού προγράμματος ACRITAS, ID: 3871

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Η προσπάθεια αυτή επιβεβαιώνει την άριστη συνεργασία των ΕΔ, ως τελικοί χρήστες με την εγχώρια Αμυντική Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση (ΕΑΤΒΒ), στην επιτυχή υλοποίηση καινοτόμων και πολύπλοκων ερευνητικών έργων και στην διαφύλαξη πόρων του κρατικού προϋπολογισμού, μέσω της αξιοποίησης των σχετικών Ευρωπαϊκών κονδυλίων.