Το 13ο Σμήνος Μεταφορών με αεροσκάφη C-47 Dakota τιμήθηκε με το Διάσημο της Εύφημης Μνείας του Προέδρου της Νότιας Κορέας, διότι “… διεκρίθη διά τας ηρωϊκάς υπηρεσίας από 1 Δεκεμβρίου 1950 μέχρι 31 Μαρτίου 1953, καθ’όν χρόνον συμμετείχεν εις την μάχην εναντίον ενός κοινού εχθρού της Δημοκρατίας της Κορέας και των Ηνωμένων Εθνών…” και διότι “… με την αυτοθυσίαν του, την εξαίρετον αφοσίωσιν του εις το καθήκον και την αποφασιστικότητά του περέκαμψεν όλας τας παρουσιαζομένας δυσχερείας…”

www.haf.gr