Βαθμός Επισμηνίας
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος

Μόνιμος Ασυρματιστής. Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου 1943.

http://www.pasoipa.org.gr/