Η κατανόηση των απειλών που εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσει η χώρα μας στο εγγύς μέλλον, η μορφή και φύση των συγκρούσεων και το επιχειρησιακό περιβάλλον εντός του οποίου οι παραπάνω δραστηριότητες θα λάβουν χώρα αποτελούν το θεμέλιο λίθο της οικοδόμησης της αμυντικής ισχύος μας.

Δείτε περισσότερα