Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ενημερώνει σχετικά με τις άδειες που δικαιούται το προσωπικό προκειμένου να ψηφίσει στο δημοψήφισμα:

Αναφορικά µε τη δυνατότητα χορήγησης κανονικών αδειών στους στρατιωτικούς, ενόψει του επερχόµενου δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 και της ανάγκης διασφάλισης της απρόσκοπτης διεξαγωγής του, διευκρινιστικά το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22040/29-6-2015 εγκύκλιό του, αναφέρει ότι η χορήγηση κάθε είδους κανονικής άδειας στο στρατιωτικό προσωπικό, κατά το χρονικό διάστηµα από την ηµέρα δηµοσίευσης του π.δ. προκήρυξης του δηµοψηφίσµατος έως και 10 Ιουλίου 2015, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη τόσο των οικείων προϊσταµένων όσο και των προϊσταµένων των υπηρεσιών προσωπικού του κάθε φορέα. Επισηµαίνεται ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που δεν θα αποτρέψει την εύρυθµη και κανονική λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών, όπως και την άµεση ανταπόκριση τους στη διαδικασία του δηµοψηφίσµατος, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο και κυρίως αφού πρώτα αξιολογηθεί ποιες υπηρεσίες είναι απαραίτητο να εργαστούν µε απόλυτη πληρότητα.

Η εγκύκλιος