Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εγκύκλιος του ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με την οποία μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου, κυρώνεται σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 13, 16, 17 του Ν. 2439/1996 και 91 του Ν.3883/2010, ο πίνακας έκτακτης κρίσεως Συνταγµαταρχών Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων έτους 2015, που συνέταξε το Συµβούλιο Προαγωγών Κοινών Σωµάτων (ΣΠΚΣ) µε το υπ’ αριθµ. 03/2015 πρακτικό του, ως εξής:

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%A7%CE%A9%CE%966-5%CE%A3%CE%A9