Αρκετές φορές μέχρι σήμερα έχετε αναφερθεί στο θέμα των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στις ΕΔ. Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης των σχετικών δράσεων που αναλήφθηκαν από τους αρμόδιους φορείς και γίνονται ανάλογες προτάσεις.

Με τον Νόμο 3883/2010 στο άρθρο 88, τέθηκαν ουσιαστικά οι βάσεις για την οργάνωση και λειτουργία των ΠΜΣ στις ΕΔ. Οι φορείς οργάνωσης και λειτουργίας των ΠΜΣ είναι τα ΑΣΕΙ (αυτοδύναμα ή κοινά με άλλα ΑΕΙ), η ΑΔΙΣΠΟ και η ΣΕΘΑ με προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με πανεπιστήμια.

Δείτε περισσότερα