Κατόπιν οδηγιών από τη ΓΕΣ/ΔΟΙ ενημερώθηκαν τα στελέχη για την ευνοϊκή ρύθµιση της αναδροµικής χορήγησης, από 1-8-2012, του προσαυξηµένου επιδόµατος εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών.

Τα στελέχη που εµπίπτουν στους δικαιούχους της αναδροµικής χορήγησης του προσαυξηµένου επιδόµατος εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών θα πρέπει… να υποβάλλουν Ατομικές Υπηρεσιακές Αναφορές, µέσω των Μονάδων τους, στα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ υπαγωγής τους, όπου θα αιτούνται αυτή.

Δείτε περισσότερα