Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

α. Τη µετάταξη για το έτος 2014 στο Σώµα των Αξιωµατικών, µονίµων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών της Πολεµικής Αεροπορίας, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ) κατόχων πτυχίου ΑΕΙ ή ισοτίµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, για κάλυψη είκοσι εννέα (29) κενών οργανικών θέσεων Ανθυποσµηναγών.

Δείτε περισσότερα.