Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), μετά την ολοκλήρωση της φάσης ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας “Έλληνες Εξωτερικού” για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2014-15, από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή, ανακοινώνει τους πίνακες Δεκτών – Απορριπτέων υποψηφίων για τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής, καθώς και το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚ.Ε), σύμφωνα με το οποίο υποχρεούνται να υποβληθούν οι Δεκτοί MONO υποψήφιοι, με μέριμνα της ΠΑ.

Δείτε περισσότερα.