Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στο ΚΕΔΑ/Ζ για τη ΣΟΧ 1/2014 – AΔΑ: ΒΙΦΥ6-2Ε6

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τη ΣΟΧ 1/2014 -AΔΑ: ΒΙΦΥ6-2Ε6, ορίζεται η Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 και ημερομηνία λήξης η Δευτέρα 26 Μαΐου 2014.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στο ΚΕΔΑ/Ζ για τη ΣΟΧ 1/2014 - AΔΑ: ΒΙΦΥ6-2Ε6, ID: 21307

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A6%CE%A56-2%CE%956