Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τη ΣΟΧ 1/2014 -AΔΑ: ΒΙΦΥ6-2Ε6, ορίζεται η Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 και ημερομηνία λήξης η Δευτέρα 26 Μαΐου 2014.

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A6%CE%A56-2%CE%956