Όλη η προκήρυξη για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές – Δείτε τι προβλέπει

Δημοσιοποιήθηκε από το ΓΕΕΘΑ η προκήρυξη για τους υποψηφίους που θέλουν να εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Όλη η προκήρυξη για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές - Δείτε τι προβλέπει, ID: 21623

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων;

α.Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι – ες ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους (την ημέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’).
β. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το Π∆ 11/2014(ΦΕΚ 17 Α ́/27-1-2014).
γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.
δ. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.
ε. Οι υποψήφιοι -ες της Σχολής Ικάρων (όλων των τμημάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Πηγή: http://www.onalert.gr/