Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ απόφαση  του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλου με την οποία κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων 2014-2015 Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών
Κοινών Σωμάτων (ΣΠΑΚΣ), με την υπ’ αριθμό 02/2014 απόφαση του.

Διαύγεια