Σαν σήμερα, στις 5 Φεβρουαρίου 1930, ψηφίστηκε το Διάταγμα ”Περί οργανώσεως διοικήσεως των δυνάμεων Αεροπορίας Στρατού”, με το οποίο ορίζετο ως έδρα της Διοίκησης Αεροπορίας Στρατού η Θεσσαλονίκη και υπήγοντο σ’αυτή τα Β΄ και Γ΄ Συντάγματα Αεροπλάνων (Λάρισα και Σέδες αντίστοιχα), ενώ το Α΄ Σύνταγμα Αεροπλάνων (Τατόι) υπήγετο απευθείας στο Υπουργείο Αεροπορίας.
Επίσης ψηφίστηκε το Διάταγμα ”Περί οργανώσεως του Υπουργείου Αεροπορίας”, βάσει του οποίου προβλέπονταν οι εξής διευθύνσεις ή τμήματα:

Δείτε περισσότερα.